[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WISDOM-WEB 1.0
โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

เปิดรับทุกโอกาสและลงมือปฏิบัติ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”             ||  ||  EnglishThai  
Bootstrap Example
น่า ๆ สาระ TIP IT
menu_wisdom
กิจกรรมโครงการ ฯ ดี ๆ
.
ปฏิทินกรรมของโครงการ

วิดีโอกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย
grop facebook+
qrcode Line+  
หน้าหลัก_รายการรูปภาพ    
โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่น ( 4/ก.ย./2560 )
    
ในระหว่างวันที่  2 - 3  กันยายน 2560  นายปัญญา  ผาธรรม  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ผู้ก่อตั้งโครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย  ได้นำผู้รับการฝึก  หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รุ่นที่ 1/2560 ) และผู้มีจิตอาสาจำนวนหนึ่ง ได้เข้าไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ โรงเรียนบ้านโนนตุ่น  ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทั้งนี้ได้ดำเนินการ เดินไฟฟ้าภายนอกอาคาร  ภายในอาคาร  และเดินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงาน ในการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก นายอนุสรณ์  ชาติชูเหลี่ยม  นว.ชำนาญการ จนท.  จาก สนพ.ศรีสะเกษ จำนวน  1,000  บาท  ,  นายปัญญา  ผาธรรม  จำนวน 1,000 บาท (จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน) และ นายณัฐวุฒิ  บุญชาลี จำนวน 1,000 บาท 
ทั้งนี้ นางขวัญตา ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น และบุคลากรครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น ได้ให้การต้อนรับ และดูแล ผู้มีจิตอาสาทุกคนเป็นอย่างดี  
วัตถุประสงค์ชองโครงการ เพื่อ 
1. น้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2.ให้โรงเรียนในชนบทมีสถานที่ศึกษาหาความรู้  รองรับนโยบาย ไทยแลน์ด 4.0 
3.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
4.ให้ผู้เข้ารับการฝึก ฯ  มีจิตอาสา รู้จักการให้  เสียสละตนเองเพื่อสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนหนองม่วงหนองแต้ ครั้งที่ 2 ( 15/ส.ค./2560 )
    
ในระหว่างวันที่  7 - 14  สิงหาคม 2560  นายปัญญา  ผาธรรม  ผู้ก่อตั้งโครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย  ได้นำผู้มีจิตอาสาจำนวนหนึ่ง ได้เข้าไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ โรงเรียน
หนองม่วงหนองแต้  อำเภอพายุห์  จังหวัดศรีสะเกษ   เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทั้งนี้ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน  20 เครื่อง  พร้อมย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไปห้องใหม่ และเดินระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน  โดยได้รับงบประมาณจากโรงเรียนหนองม่วงหนองแต้ จำนวน 20,000  บาท  ในการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการ  นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจาก 
นายอนุสรณ์  ชาติชูเหลี่ยม  นว.ชำนาญการ จนท.  จาก สนพ.ศรีสะเกษ  จำนวน  1,200  บาท   พร้อมนี้ได้รับการสนับสนุนเครืองอุปโภค บริโภค จากโรงเรียนหนองม่วงหนองแต้ และนางสาวเย็นจิตต์ วิเศษสังข์     ตลอดการดำเนินงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1. น้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2.ให้เด็กนักเรียนได้นำเอาเทคโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้
3.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
4.ให้ผู้เข้ารับการฝึก ฯ  มีจิตอาสา รู้จักการให้  เสียสละตนเองเพื่อสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ( 25/ก.ค./2560 )
    ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้แรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน และผู้เข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงานให้กับกำลังแรงงานใหม่ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานตามที่กำหนด อันเป็นการเสริมความรู้เพื่อความสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติในการทำงานที่ดีต่อไปในอนาคต ตลอดจนฝึกฝนให้ผู้รับการฝึกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ. 2547 หมวด 8  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ 55 (5) จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีงบประมาณ 2560”  ในวันมาฆบูชา  เพื่อหล่อหลอมจิตใจควบคู่กับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าในตนเองตามหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึก และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด้วยวิธีการใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน นำหลักธรรมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

วัตถุประสงค์เพื่อ
1. น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.2 เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ.2547 หมวด 8 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ 55 (5) (8)
3 ปลูกฝัง และเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อพระพุทธศาสนา ให้แก่ผู้รับการฝึกและเจ้าหน้าที่ 
4 ให้ผู้รับการฝึกและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 2/มิ.ย./2560 )
    นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังทรงความโศกเศร้าแก่พสกนิกร ถือเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ด้วยเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช ด้านคุณธรรมแห่งการให้และหลักทศพิราชธรรมที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอด จึงขอจัดทำ โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้มีการบริจาคโลหิตเป็นการแสดงความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามพระราชปณิธาน และพระราชดำรัสของพระองค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31  ธันวาคม  2545 ว่า “คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่บริบูรณ์ในจิตใจขอคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดโดยสถานที่ใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญ ระหว่างบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม ” และเพื่อให้ผู้รับการฝึก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ทุกสาขาอาชีพ (รุ่นที่ ๑/๒๕60) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้อื่นอันเป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ผู้รับการฝึกและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์  ห่างไกลสารเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต

1.ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชตลอดปี 2560
2.เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านคุณธรรมแห่งการให้ โดยการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง เป็นการเสียสละเพื่อส่วนร่วม
3.ให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีจิตอาสา รู้จักการให้  เสียสละตนเองเพื่อสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย
5.ให้ผู้เข้ารับการฝึก ฯ ทราบถึงผลดีของการบริจาคโลหิตต่อตนเองและผู้อื่น
6.สร้างความสัมพันธ์อันดีงามของผู้เข้ารับการฝึก ฯ ทุกสาขาช่าง 
โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบท ครั้งที่ 22 “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใส่ใจพุทธศาสนา” ( 18/ม.ค./2559 )
    
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
2.ให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีจิตอาสา รู้จักการให้  เสียสละตนเองเพื่อสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่3.แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย
3.ให้ผู้เข้ารับการฝึก ฯ ทราบถึงผลดีของการบริจาคโลหิตต่อตนเองและผู้อื่น
4.สร้างความสัมพันธ์อันดีงามของผู้เข้ารับการฝึก ฯ ทุกสาขาช่าง 
5.เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ.2547   หมวด 8 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ 55  (2) (8)

จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านตาโมม ( 28/ก.ย./2558 )
    เป็นโครงการจิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ  นักเรียนที่โรงเรียนบ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ภาพกิจกรรมในวันที่ 19-23 ก.ย. 58   งานนี้ถือว่าหนักสุด เพราะต้องทำทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่อง IT ไปในนามโครงการจิตอาสา ฯ    

จากข้อมูลเบื้องต้นครับ ซ่อมคอม 21 เครื่อง
ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
เดินระบบเครือข่าย LAN 50 จุด
/* ทำเครื่องแม่ข่าย Linux & Unix 1 จุด
เซตAP => Access Point  6 จุด

และงานนี้ แจกแผ่น WISDOM-SERVER QIS ให้ฟรี ด้วย !!  
จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์เชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 8/ส.ค./2558 )
    โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย (จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์เชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ 2558   ในระหว่างวันที่ 29 , 30 เมษายน 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด  ตำบลสะกาด  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์    
จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ( 8/ส.ค./2558 )
    
โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบทไทย ครั้งที่ 9 (จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2558  - ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลพยุห์  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ( 8/ส.ค./2558 )
    โครงการพัฒนาศาสนสถาน พัฒนาใจ (หัวใจกับใบโพธิ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2558   ในวันที่ 3 มีนาคม 2558  ณ วัดสังฆ์พงษ์พิทักษ์ธรรมาราม  ตำบลสัง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใส่ใจพุทธศาสนา ( 8/ส.ค./2558 )
    กิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชนบท  โดยมีกิจกรรมย่อยคือ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใส่ใจพุทธศาสนา” · ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 6 เดือนที่แล้ว · ถ่ายที่ วน อุทยานเขาพนม
ออกค่าย ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยวิทยาคม ( 8/ส.ค./2558 )
    ออกค่าย ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยวิทยาคม   ต.ส้มป่อย  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ   โรงเรียนทำระบบใหม่ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุง การทำระบบเครื่องแม่ข่าย   ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
โครงการ ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคโลหิตก่อนปีใหม่ ใส่ใจพระพุทธศาสนา ( 8/ส.ค./2558 )
    กิจกรรมดี ๆ วันนี้ ผมได้พาผู้เข้ารับการฝึก จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการย่อย คือ โครงการ ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคโลหิตก่อนปีใหม่ ใส่ใจพระพุทธศาสนา ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งวันนี้ช่วงเช้าได้พาไปร่วมถวายสังฆทาน ปล่อยเต่า และปลาไหล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้เข้ารับการฝึก ที่วนอุทยานเขาสวาย ต่อจากนั้นช่วงบ่ายก็ได้้ร่วมบริจาคโลหิต ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนไม่เคยบริจาคโลหิตมาเลย แต่ใจสู้ครับ โครงการหน้า เราจะออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์ ตามโรงเรียนในชนบทครับ
ช่วยกันทนุบำรุงศาสนา ณ ธุดงคสถานพระวิหารเพชร ( 8/ส.ค./2558 )
    ช่วยกันทนุบำรุงศาสนา ณ ธุดงคสถานพระวิหารเพชร    อ.กันทราลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งโดนระเบิดช่วงนั้น หลายจุดด้วยกัน  
ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ( 8/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี  หมู่ที่ 5 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งใช้เวลาอยู่ 2  วันก็เสร็จเรียบร้อย  ทั้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายด้วยระบบปฏิบัติการทางเครือข่าย เป็น  Linus Server   เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารใหม่   ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสิมวิทยาคม ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งสิมวิทยาคม  หมู่ที่ 8 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึง ม.ปลาย   น้อง ๆ นักเรียนน่ารักครับ  คณะครูก็ต้อนรับได้ดีมากครับ  ว่าด้วยเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ก็ยากเอาเรื่องอยู่ครับ แต่พวกเราก็ผ่านไปได้ด้วยดี  
ออกค่าซ๋อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง โรงเรียนกันเลย ณ โรงเรียนบ้านบุยาว ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายโรงเรียนนี้ต้องนอนค้างที่โรงเรียนกันเลย ณ โรงเรียนบ้านบุยาว  หมู่ที่ 2 ต.กล้วยกว้าง  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ   ดูเหมือนจะง่ายแต่เล่นเอาเหนือยเหมือยกัน
ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ ( 7/ส.ค./2558 )
    ช่วยเหลือชาวบ้านช่วงน้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับความรวมมือจากผู้เข้ารับการฝึกอย่างดีเยี่ยมครับ 
ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์ ) ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์ )   ต.ทุ่งไชย  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ   โรงเรียนนี้ทำทุกอย่างครับ  ตั้งแต่เดินระบบเครือข่ายให้หน่วยงานจนไปถึงระบบซ่อมบำรุงทุกอย่าง  ครบเครื่องเรื่องซ่อม  ใช้เวลา  3 วัน  ทั้งกลางวันและกลางคืน  หนักพอสมควร แต่คุ้มมากครับ  ท่าน ผอ.  สมัยนั้นท่านใจดีมากครับ   ดูแลความเป็นอยู่อย่างดีเยี่ยม 
บริจาคโลหิตในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ ( 7/ส.ค./2558 )
    ผมได้นำผู้เข้ารับการฝึกทุกสาขาช่างเข้าร่วมโครงการจิตอาสา  บริจาคโลหิต เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต   พระบรมราชนีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  
ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรพระยอม ( 7/ส.ค./2558 )
     ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรพระยอม   ต.กล้วยกว้าง  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนค่อนข้างจะเก่ามากครับ  แต่คุณครูใจดีทุกคน  เรียนท่านผู้ใหญ่เข้าช่วยเหลือด้วย  สงสารเด็กนักเรียน  อาคารทรุดโทรมมาก  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ออกค่าจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสำโรงปราสาท ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่าจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสำโรงปราสาท   ต.สำโรงปราสาท  อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีประมาณ 20 เครื่องได้ครับ  เก่า ๆ ทั้งนั้น 555  แต่พวกเราก็ทำจนเสร็จ  ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่อย่างดีเยี่ยม   ลูกศิษย์ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี 
ออกค่ายจิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายจิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน  หมู่ที่   11   ต.เมืองหลวง  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งช่วงนั้นเปนฤดูฝน ผมยังจำได้ดอย่างดี   เครื่องคอมพิวเตอรืมีประมาณ  20  เครื่อง  เป็นรุ่นแบบว่าเก่ามากครับ   แต่พวกเราก็ผ่านไปได้ด้วยดี 
จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ( 7/ส.ค./2558 )
    จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง  ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์  หมู่ที่   11   ต.โนนสังข์  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ   ผมยังจำได้ช่วงนั้นถนนเข้าพื้นที่ลำบากมากครับ ต้องบุกป่า ฝ่าดงเข้าไป  ถนนลูกรัง  แต่สนุกดีเหมือนกัน  
จิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ( 7/ส.ค./2558 )
    เป็นโครงการที่ผู้เข้ารับการฝึกได้นำความรู้ที่ได้ฝึก  มาช่วยเดินระบบร้านอินเทอร์เน็ตให้เพื่อน ที่ อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ
ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ  ต.สิ   อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 
จิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง โรงเรียนบ้านกระทิง ( 7/ส.ค./2558 )
    ออกค่ายตามโครงการจิตอาสาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อง  ณ โรงเรียนบ้านกระทิง     ต.สิ  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ     
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 26 อัลบัม]
<< 1 >>